Himeji Castle ปราสาทเก่าที่เพิ่งบูรณะใหม่

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) หนี่งใน 12 ปราสาทสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ถูกทำลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความงดงามของตัวปราสาท งานสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต มีแผนผังและกลไกภายในลึกลับซับซ้อน ทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้สมบัติของชาติญี่ปุ่น และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม ปีค.ศ.1993

Advertisement